پادکست سکولار دموکرات ها / هدف،استراتژی و تاکتیک

ما، در حزب مان، «مبارزهء سیاسی» را نوعی «طرح» یا «پروژه» می دانیم و با این عینک به کل کارمان نگاه کرده و فکر می کنیم که این روش باعث می شود تا از کارهای بیهوده، اضافه کاری های قابل اجتناب، و وقت تلف کردن های دست و پا گیر جلوگیری شده و همهء انرژی ها بر خود پروژه متمرکز شود. از نظر ما، «پروژه» یک موجود شبه ارگانیک و زنده است که اندام های خود را دارد و این اندام ها نیز متقابلا نقش ها و وظایف خاص خویش را در کل سیستم یک پروژه دارا هستند.

به همین دلیل، از چهار سال پیش که حزب سکولار دموکرات ایرانیان اعلام موجودیت کرد نخستین کار مدیران اش برقرار کردن درس های مختلفی در مورد واژه ها، مفهوم ها، روش ها و تجربه ها بود و حزب اکنون از گنحینهء مفصلی از این درس ها برخوردار است. سپس تصمیم گرفته شد که خلاصه ای از هر درس را در یک ویدئوی ساده حدود 10 دقیقه ای مطرح کنیم تا همگان بتوانند از این کوشش استفاده کند.

یوتیوب