پادکست سکولار دموکرات ها/ اتحاد و رابطه با داخل

بحث چگونگی اتحاد نیروهای اپوزیسیون در خارج کشور و رابطه آنها با داخل سال ها است که در محاقل سیاسی مطرح بوده و هنوز چندان نتیجهء خاصی هم به بار نیاورده است. ما سکولار دموکرت ها، که دو سه سالی قبل از تشکیل حزب مان در زیر سقف جنبش سکولار دموکراسی ایرن فعال بودیم، از ده سال پیش، وجههء همت خود را آشنا کردن کسانی قرار دادیم که، در اندیشهء خود، حامل تفکر سکولار دموکرات بودند اما در پراکندگی کامل و در دنیاهای فردی خود زندگی می کردند. به همین دلیل جنبش سکولار دموکراسی، علاوه بر اعلام موجودیت خود، تصمیم گرفت که هر ساله در نقطه ای از جهان کنگره ای را برگذار کرده و بکوشد تا اینگونه ایرانیان را زیر سقفی با هم آشنا کرده و دست آنها را در دست هم بگذارد و از دل این آشنائی، نیروی مشخص سکولار دموکرات را بوجود آورده و تقویت کند.

یوتیوب