مرغ سحر قسمت صد و شصتم – سه شنبه ۱۳ مهر

ایران یکی از کشورهای جهان است که بیشترین تعداد همسایگان‌ را دارند و در ۲۰۰ سال گذشته بخش عمده ای از قلمرو خود را از دست داده است. این موضوع در برنامه ۱۶۰ مرغ سحر مورد بررسی قرار گرفته است.

یوتیوب

در برنامه امروز پنجره ای رو به خانه پدری به میزبانی دکتر علیرضا نوری زاده به گفتگو با دکتر محمد صدیق یزدچی اندیشه ورز و پژوهشگر فلسفه خواهیم نشست، و…

اعتراضات جوانان ایران: زمینه ساز فردائی روشن میهمانان: آقایان سعید بشیرتاش، محمدرضا حیدری و جهانگیر لقائی چهارشنبه ۶ مهر | ۲۱:۳۰ تهران | ایران فردا بازپخش : ۶ صبح و…