همایش بزرگداشت احمد کسروی

سپاس فراوان برشما

سپاس شما را، که در جریان برگزاری «همایش بزرگداشت احمد کسروی» دور و نزدیک، قدمی، قلمی و کلامی همراه و پشتیبان و مشوق بنیاد میراث پاسارگاد بوده اید.

سپاس برشما که به ما این امکان را دادید که در فضای تب زده ی کرونایی، و در میان خبرهای تکان دهنده و اندوهناکی که از سرزمین رنج دیده و بی صدای مان می رسد، همایشی را برگزار کنیم که اگر چه نام «مجازی» دارد، اما «حقیقت» است؛ زیرا زنده، پر توان و گویا بوده است.

این گونه پشتیبانی های شما مردمان فرهنگ دوست، و اندیشمندان با فرهنگ بوده که قرن های قرن، و با همه ی ایران ستیزی ها و ویرانگری های دشمنان داخلی وخارجی، فرهنگ زیبا و خورشیدوش ما همچنان زیبا و به روز مانده است.

و سپاس ويژه داریم برای رسانه های دیداری و نوشتاری که بدون هیچ چشمداشتی همچون همیشه صدای بنیاد میراث پاسارگاد بوده اند.

به شما تکیه می دهیم، تا همچنان بتوانیم به تلاش های خود، برای نگاهبانی و نگاهداری از فرهنگ و تاریخ سرزمین مان، ادامه دهیم.

با مهر و قدرشناسی

شکوه میرزادگی

سخنگوی بنیاد میراث پاسارگاد

اکتبر 2021 ـ مهر 1400