بررسی و تحلیل رویدادهای روز – دوشنبه ۵ مهر

بررسی و تحلیل رویدادهای روز به میزبانی ایرج جمشیدی
میهمانان برنامه: آقایان عطا احمدیان و محمدحسن فامیلی کارشناسان بورس

دانلود