001-818-900-9945 contact@iranefardalive.com
انقلاب مخملین پهلوی ها دکتر منوچهر فرح بخش

تقویم تاریخ سه شنبه 22 تیر

سفری خواهیم کرد در زمان و مروری میکنیم بر مهمترین رویدادهای بیست و دومین روز تیر ماه در طی سالیان گذشته. با ما همراه باشید.