تقویم تاریخ سه شنبه 22 تیر

سفری خواهیم کرد در زمان و مروری میکنیم بر مهمترین رویدادهای بیست و دومین روز تیر ماه در طی سالیان گذشته. با ما همراه باشید.