پادکست سکولار دموکرات ها/ نقش رسانه های غیر داخلی فارسی در تحولات سیاسی

دخالت خارجی در تحولات سیاسی کشور ما نکتهء تازه ای نیست. شاید رمان و سلسله ویدئوهای «دائی جان ناپلئون» نمودار بارز نگاه ما ایرانیان بهاینگونه دخالت ها باشد. در واقع، زنده ماندگان آن بخش از نسلی که انقلاب سال 1357 را به پیروزی رساند، و بخش عمده ای از آن هم به دست اسلامیست های پیزوز انقلاب تیرباران و اعدام شد، اغلب پشیمان از کردهء خود، چهار دهه است که به فکر کردن و حرف زدن در مورد اینکه چرا آن انقلاب رخ داد و چرا آنها در آن شرکت کردند مشغولند و نظریه های گوناگونی در پاسخ به این پرسش دردناک در بین جامعه ساخته و پرداخته شده است. یکی از نکاتی که مرتباً در رابطه با نقش بیگانگان در انقلاب سال 57 بازگو می شود به نقش رادیو بیی.بی.سی لندن در این جریان مربوط می شود؛ و آنان که هنوز خاطرهء آن روزها را در ذهن دارند نمی توانند از نقشی که این رادیو در تهییج و هدایت افکار عمومی علیه حکومت پادشاهی بازی کرد غافل شوند.

یوتیوب