چمتا شنبه 14 تیر – ناظم الغزالی

“سرزمین تمدن های پیر؛ سرزمین زبان ها و افسانه ها و اسطوره ها؛ سرزمین قصص جادویی هزار و یک شب؛ سرزمین داستان گیلگمش … در این شماره ی چمتا دیگر بار به خاک کهن شرق سفر کرده ایم و همراه صدای یگانه ی ناظم الغزالی برگه های تاریخ معاصر عراق را مروری دوباره کرده ایم…

دانلود