از هر دری سخنی قسمت صد و سی و سه

جشنواره دیدارهای سینمایی بعد از جشنواره کن قدیمی ترین جشنواره سینمایی فرانسه است و در شهر کوچکی بنام پراد برگزار میشود.

دانلود