بدون شرح شنبه 7 تیر

شما عزیزان را به دیدن بدون شرح امروز و گشت و گذاری کوتاه دعوت می کنیم.