نگاه جمعه 6 تیر

در این شماره از نگاه به ادامه گفتگو با دکتر ساناز الستی رییس مرکز مطالعات اعدام در دنیا خواهیم پرداخت، سپس با دکتر عزیزاله سلیمپور رئیس انجمن فرهنگی ایران و فرانسه و همچنین رئیس ارکستر بزرگ جنوب فرانسه خواهیم بود، و همچنین با دکتر حسام نوذری به گذشته مصر می پردازیم. منتظر شنیدن نظرات شما در ارتباط با موضوعات مطرح شده در برنامه هستیم.

یوتیوب دانلود