زنگ سلامت دوشنبه ۲۰ اردیبهشت

دویست و شصت و نهمین شماره از مجموعه برنامه “زنگ سلامت” در ارتباط با مدیریت کمردرد با بررسی فاکتورهای مختلف بیولوژی، روانشناختی و اجتماعی در مصاحبه با آقای سام عباس زاده. با ما همراه شوید و نظرات خود را در ارتباط با این برنامه برای ما ارسال نمایید.

یوتیوب