نگاه پرویز کاردان چهارشنبه ۱ اردیبهشت ۱۴۰۰

در این برنامه پرویز کاردان از میان خبرها و گزارشهای مختلف و بحث انگیز ، داخل و خارج از ایران، هفت موضوع را انتخاب و با طنز ویژه خود به آنها، نگاه خاص خود را دارد و به آنها می پردازد.

یوتیوب