با هم درباره آب حرف بزنیم – بخش چهل و دوم

کاری از گروه آبانگان به میزبانی نیک آهنگ کوثر – فقدان عدالت محیط زیستی
گفتگو با بهرنگ فروغی کارشناس برنامه ریزی آموزش و توسعه

دانلود