آژانس خبری موکریان سه شنبه ۲۴ فروردین

تنها رسانه حقوق بشری در کردستان ایران.

یوتیوب