شاهنامه با گردآفرید – وصیت سیاوش

پی میگیریم بازخوانی داستان های شاهنامه را همراه با گردآفرید، و در این شماره از برنامه به ” وصیت سیاوش ” در کتاب حکیم طوس می پردازیم.

یوتیوب دانلود