آپوزیت ۳۴۶

در برنامه این هفته ادامه مجیز گویی درمدح سردار دود شده اسلا م، ادامهچانه زنی بر سر بودجه ۱۴۰۰، ادامه دروغهای مسئولین، و ادامه آلودگی هوای تهران مورد نقد و بررسی قرار خواهد گرفت.

دانلود