آپوزیت ۳۴۵

در برنامه این هفته رونمایی واکسن کرونا توسط جمهوری اسلامی بررسی شده سپس از نقش سردار سلیمانی در مبارزه با کرونا آگاه شده،و در انتها از دلیل تصویب بودجه اشکال دار در جمهوری اسلامی آگاه میشویم.

دانلود