آپوزیت ۳۴۴

در برنامه این هفته خلوص مجیز گویی نزدیکان رهبر فرسوده گان اندازه گیری شده و رفتار دوگانه مسئولین در اجرای دستورات مذهبی و غیر مذهبی رهبری به رخ جهانیان کشیده میشود.

دانلود