آپوزیت ۳۴۳

در برنامه این هفته به فساد در موسسه اعتباری ملل پرداخته شده و از چگونگی بسته شدن و بسته ماندن چشم مسئولین برروی این دزدی برجسته آگاه میشویم.
دانلود