سفیر پنجشنبه 18 اردیبهشت – پیدایش قهوه

قهوه گیاهی است که نخستین بار به وسیله یک چوپان به نام کالدی در اتیوپی و یا یمن شناسایی شد. کالدی هنگام چراندن گوسفندانش در صحرا متوجه شد که دام های او بعد از خوردن دانه های خشک عنابی رنگ یک بوته ناشناس از خود رفتار عجیبی نشان می دهند، رفتار مشکوکانه و پرانرژی گوسفندان حس کنجکاوی او را تقویت کرد و باعث شد که خود نیز از آن دانه ها استفاده کند و حس نشاط و سرزندگی تازه ای را تجربه نماید. برای آشنایی بیشتر با تاریخچه پیدایش قهوه، این شماره از سفیر را از دست ندهید و با ما همراه شوید.