آپوزیت ۳۴۲

در برنامه این هفته تلاش برای درک دلیل بحران روغن نباتی در حکومت اسلامی، عزم رئیس قوه قضا برای کم کردن مهریه عروس و التماس های رئیس جمهور منتسب در هیئت دولت از پیش رو خواهد گذشت.

دانلود