آپوزیت ۳۴۱

در برنامه این هفته رشد کرونا و تاثیر آن بر رفتار دولت و معرفی مقصرین رشد کروناتوسط سخنگوی دولت بررسی شده و سپس سخنان رئیس جمهور منتصب در جلسه هیئت دولت با اخبار کشور تطبیق داده میشود

دانلود