پروازت خوش سیاوش ! با یاد استاد شجریان

وطن امروز داغدار توشد

چشم پر اشک ؛ بیقرار تو شد

چون سیاوش که جان به آتش زد

آتش عشق سوگوار توشد

یک جهان عشق بود در دهنت

بانگ بلبل طلیعه دار تو شد

هم چو خورشید صبح بینالود

ماه هم سرسپرد و یار تو شد

کدکنی بیقرار پروازت

خوئی و سایه اشکبار توشد

علیرضانوری زاده 18 مهر 1399