آپوزیت ۳۳۸

در برنامه این هفته تهدید آبکی روحانی ،وعده مسئولین در مسئله تخم مرغ،زمین خواری در جنگل های گلستان با کمک شهرداری، نزول خواری بانکها در صنعت کشور و آویزان شدن رهبری از جنگ مورد نقد و بررسی قرار میگیرد

دانلود