آپوزیت ۳۳۷

واکنش قوه قضايیه حکومت اسلامی به واکنش جهانی علیه قتل نوید افکاری بررسی شده سپس اثر همکاری همین قوه قضاییه در مبارزه با فساد منجربه گرانی اندازه گیری شده و در انتها شکست سیاست خارجی نظام مقدس در سخنان روحانی برجسته شده

دانلود