با هم درباره آب حرف بزنیم – بخش دوازدهم

کاری از گروه آبانگان به میزبانی نیک آهنگ کوثر- بخش دوم آب ، فرو نشست و فضای سبز در تهران و مناطق اطرافش
میهمان برنامه آقای صابر معصومی کارشناس امنیت آبی و مدیریت تالاب

دانلود