آپوزیت ۳۳۶

در برنامه این هفته گزارش صداو سیمای جمهوری اسلامی از نوید افکاری راستی آزمایی شده و سپس عدالت اسلامی دربرخورد با معتادان کارتون خواب ، تضمین وزیر اقتصاد، و گله گذاری از سفیر سوئیس مورد نقد و بررسی قرار میگیرد

دانلود