از هر دری سخنی قسمت صدوسی و یک

شعرخوانی داوود پیرا به همراهی شکیبا مهر آئین در کافه لیت در پاریس

یوتیوب .