همتی و توجیه سیاستهای بانک مرکزی

با افزایش انتقادها از سیاستهای بانک مرکزی در کنترل و ساماندهی بازار عبدالناصر همتی رئیس کل بانک مرکزی طی توضیحی در تلاش بر آمده که سیاستهای خود راتوجیه کند وی گفته باید شرایطی که کشور به لحاظ اقتصادی در آن قرار دارددر نظر گرفت وی افزود در شرایط عادی بدیهی است که بسیاری از پیشنهادها و راهکارها قابل انجام است ولی در اوضاع کنونی که اقتصاد تحت شدیدترین فشارها قرار دارد اندکی انصاف و مسئولیت پذیری در تحلیل و سخن گفتن با توجه به عوامل موثر خارج از کنترل، می طلبد.وی همچنین گفته که کارها و اقداماتی است که بانک مرکزی در این دوره دو ساله انجام داده و می دهد برای دور زدن تحریمها و مقابله با تحریم امریکاست که برای جلوگیری از سوء استفاده واضعان فشار حداکثری، سخنی از آن ها به میان نیاورده است .وی مدعی شده که این اقدامات اگر نبود بسیاری از مشکلات اقتصادی امروز در ابعاد بسیار بزرگتری اقتصاد کشور را دچار عدم تعادل های جدی می کرد وی تاکید کرده که علیرغم تمام سختی ها مصمم به کنترل تورم و دستیابی به پایداری بازارها و تامین ارز برای ملزومات مردم به عنوان اولویتهای اصلی هستیم.
این در حالیست که بحران اقتصادی ایران روز به روز در حال گسترش هست و فساد مقامات نیز دامنه این بحران را افزایش داده است و هنوز نظام نتوانسته راه حلی برای آن پیدا کند .