آپوزیت ۳۳۵

در برنامه اینهفته سخنان رهبر فرسودگان جهان برای مسئولان آموزش و پرورش جمهوری اسلامی مورد نقد و بررسی قرار گرفته و در ادامه سخنرانی هفتگی رئیس جمهور منتسب شورای نگهبان در جلسه هیئت دولت راستی آزمایی می شود.

دانلود