آپوزیت ۳۳۴

در برنامه این هفته واکنش برجسته ترین مقامات نظام مقدس بررسی میشود،در همین راستا از نصیحت های رهبر فرسودگان و آمارهای رئیس جمهور منتسبو راهکارهایپر حرف ترینقاضی القضات جهان آگاه خواهید شد

دانلود