تصحیح خبر

خاموشی یک عزیز این روزها برای بویژه نسل من ، تلخ تر از زهر است ، هر آنکه میرود به زبان بی زبانی میگوید منتظر باش نوبتت میرسد . اما وقتی خبر نادرست از آب در میآید و میفهمی که نازنین ناصر کاخساز هست و حضور پر بارش سایه گستر سیاست و عشق و زندگی ، بوجد میآئی و نیمه شبان محسن خاتمی را که با اشک خبر را به تو داده میگیری و فقط فریاد میزنی رفیق محسن کاخساز نازنین هست تا در آزادی وطن همراه با همه ما اگر ماندیم شریک باشد . خاتمی مقاله علامه زاده عزیز را در سوک ناصر خاکسار خوانده و آنقدر به کاخساز دلبسته است که چشمش خاکسار را کاخساز دیده و مرا نیز با خبر کرده است . ناصر بزرگوار هزار پوزش ، شادمانم که هستی. بمان بمان که صدایت نشان مستی ماست