آپوزیت ۳۳۳

در برنامه این هفته سخنرانی حسن روحانی در حضور هیئت دولت براثر موضوعاتی چون نفت فروشی به ملت و توجیه ناکارآمدی دولت پرداخته شده و در ادامه استدلال وزیر نفت و توجیه رئیس عدلیه حکومت اسلامی بررسی میشود.

دانلود