آپوزیت ۳۳۲

در برنامه این هفته وزیر اقتصاد در مقابل وزیر نفت بر اثر یک مسئله بورسی،۵۴ هزار خودرو قاچاقی،پایین آوردن نرخ ارز به سبک همتی،و التماس روحانی از پیش روی خواهد گذشت

دانلود