نقی نقاشیان: کتاب خیام

نقی نقاشیان: کتاب خیام

مقدمه ی آقای نقی نقاشیان

این نقاشی ها گزیده هایی است از کتاب خیام که در سال 2005 میلادی در آلمان به انتشار رسید، چاپ وپخش این کتاب در ایران ممکن نبود.

ساماندهی این کتاب کوششی برای ارائه تفسیرهای تصویری از اشعار عمر خیام بمنظور تجلیل از آثار ادبی و فلسفی این مرد بزرگ است. تفسیرهای تصویری که از سروده های خیام ـ آن هم چه بسیار ـ در دست است، یااینکه بیشتر جنبه تزئینی دارد یا حاصل یک برداشت بسیار سطحی از ترانه های بی مانند شاعر ارجمند می باشد. این برخوردهای شتابزده با آثارخیام نگارنده را بر آن داشت تا با دید هنری تازه ای در اشعار خیام تامل نماید و به سهم خود در این زمینه اهتمام کند، هرچند بخوبی می دانست که کاری بس دشوار و سترگ در پیش دارد. حاصل این تلاش دراز مدت و گاه شبانه روزی دیوانی است که اکنون پیش روی بیننده آگاه قرار دارد. نگارنده امیدوار است که از عهده این آزمایش بزرگ برآمده باشد. در کار تشکیل تفسیرهای هنری ـ تصویری از اشعار خیام سه معیار برای نگارنده اساسی بود:

صرفه جوئی در کاربرد وسایل هنری متناسب،
با سادگی و روانی اعجاب انگیز ترانه های خیام
ایجاد معادل های تصویری برای اشعار
و تفسیر حالت های شاعرانه بکمک رنگ و فرم.

باشد که این برگردان هنری جاذبه ای را که بعد از قرن ها هنوز هم از آثار عمر خیام ساطع می شود، به خوانندگان این شاعر بی همتا منتقل سازد.

نقی نقاشیان
فرانکفرت٫ آلمان٫ سال 2005 میلادی

نقی نقاشیان: کتاب خیام
http://www.ghandchi.com/naghachian-khayyam-book.htm

Naghi Naghachian: Khayyam Book
http://www.ghandchi.com/naghachian-khayyam-book-english.htm