از هر دری سخنی قسمت صد و بیست و نه

انجمن آزادی اندیشه برگزار کرد
شهلا شفیق:انقلاب ۱۳۵۷ ایران: تاملی بر چند نظریه
امیر کیانپور:
انقلاب ۱۳۵۷ یک انقلاب خلاف دوران
محمد رضا نیکفر :علت انقلاب، حکمت انقلاب- شکاف میان علت و حکمت
مدیرجلسه سعید پیوندی

یوتیوب .