چمتا شنبه 23 فروردین – جان لنون

دنیایی بی بهشت و بی دوزخ …
دنیایی بی مرز و بی کشور…
و دنیایی که مردمانش تنها برای امروز زندگی می کنند…
اینها تصویر مدینه ی فاضله ای ست که “جان لنون “؛ گیتاریست و خواننده ی افسانه ای بریتانیایی به دست می دهد؛ هم او که زندگی اش را بیشتر از ساز و آواز، وقف صلح و آرامش مردمان زمین کرد و در همه حال قهرمانی برای طبقه ی کارگر باقی ماند.

دانلود