آپوزیت ۳۲۷

در برنامه این هفته، صادرات پتروشیمی با فساد گسترده،کمک طبری به دانیال زاده، اصرار رهبری به فساد در قوه قضائیه،شانزده هزار میلیارد فساد فقط در یک پرونده، و پناه رئیس جمهور از نقد نسنجیده بررسی میشود.

دانلود