آپوزیت ۳۲۵

در برنامه این هفته،ادامه فسق و فجورحکومت اسلامی در عرصه های مختلف کنار هم قرار داده میشود، در همین راستا دادگاه اکبر طبری و دیگر متهمان فساد حکومتی بررسی شده و در پایان سخنان رئیس جمهور منتصب شورای نگهبان و اخبار کشور تطبیق داده میشود.

دانلود