آپوزیت ۳۲۴

در برنامه این هفته، فساد حکومت اسلامیدر عرصه های مختلف اندازه گیری شده و اقدامات فساد ستیزانه نظام مقدس اثر سنجی میشود

دانلود