از هر دری سخنی قسمت صد و بیست و هفت

سخنرانی مهندس نادر حکیمی در نشست ماهانه انجمن توسعه و تجدد که در نیمه زمستان در پاریس انجام گرفت. مهندس نادر حکیمی با پشتوانه شغلی اش چه در ایران و چه در فرانسه ، درباره امکان بهره گیری بیشتر از ئیدرژن سخنرانی و به پرسش حاضران پاسخ گفت.

یوتیوب .