چمتا شنبه 9 فروردین – ظاهر هویدا

فرزند رنج دوران بود و همراه فقانی که دیر زمانی ست دامان سرزمین و زادگاهش را گرفته، او را از جمله ی آغازگران هنر متعهد در افغانستان کنونی دانسته اند و داناترین چهره ی موسیقی معاصر آن آب و خاک. در این شماره ی چمتا سراغ ظاهر هویدای افغان را گرفته ایم، هم او که در پس درد و رنجی گران گوشه ی انزوایی اختیار کرد و برخلاف نغمه ی پرشور سازش در سکوتی بس دراز زیست.

دانلود