چمتا شنبه 2 فروردین – ویتنی هوستون

چهره ترین زن رنگین پوست هنر آمریکای پسا مدرن بود و ادامه در موسیقی جادویی سیاهان در دهه های پیشین، در این شماره ی چمتا از زندگی و آثار و احوال ویتنی هوستون آمریکایی گفته ایم، هم او که به واسطه ی زیبایی چهره و هنر بی همتایش چهره ای عالم گیر در دنیای موسیقی شد..

دانلود