آپوزیت ۳۱۴

در برنامه این هفته نخست نظری بر سخنان رهبر فرهیختگان جهان اسلام بمنظور نوروز انداخته وسپس اخبار هفتگی کشورکه در انحصار کرونا قرار گرفته بررسی میشود

دانلود