از هر دری سخنی قسمت صد و بیست وسه

سخنرانی دکتر بهزاد کشاورزی تحت عنوان رضا شاه و روحانیت شیعه که در انجمن توسعه وتجدد در پاریس انجام گرفت.

یوتیوب .