واکسن بدون مرز

دکتر شاهرخ میراسکندری وکیل سرشناس بین المللی در تماس با مقامات آمریکائی ، موافقت اولیه آنها را برای ارسال واکسن ضد بیماری کرونا جلب کرده است . دکتر میراسکندری با تاسیس سازمانی به اسم “واکسن بدون مرز ” هم زمان مشغول گفتگو با مقامات بهداشت در اسرائیل است که امیدوارند طی دوهفته آینده واکسن را در خاتمه آزمایشهای لازم به جهان عرضه کنند. دولت آمریکا که در آغاز انتشار ویروس کرونا در ایران آمادگی خود را برای ارسال وسائل پیشگیری و دارو به ایران اعلام کرده بود و با پاسخ منفی رژیم ایران روبروشد ، اینک آماده میشود تا به درخواست دکتر میراسکندری و همکارانش ، پس از اثبات کارآمدی واکسن اسرائیلی پاسخ مثبت بدهد . تلویزیون ایران فردا آمادگی خود را برای یاری رساندن به سازمان “واکسن بدون مرز ” اعلام میکند