از هر دری سخنی قسمت صد ونوزده

دکتر محمد حیدری ملایری در انجمن توسعه و تجدد درباره گرمایش زمین و علت ها و پیامد ها سخنرانی داشت.

یوتیوب .