از هر دری سخنی قسمت صد وهجده

چهار نفر از فعالان نسل بعد از انقلاب درباره روش و انتخاب سرنوشت سیاسی آینده ایران صحبت مبکنند

یوتیوب