از هر دری سخنی قسمت صد وهفده

انجمن فرهنگی امید با دعوت از آقایان حسین لاجوردی و جمشید اسدی به وضعیت کنونی و راه حل برای ایران پرداخته است.

یوتیوب